SAB205V/71322 / Natural Purple Sapphire / 4.10 Carat

SAB205V/71322Natural Purple Sapphire
4.10 Carat
USD$11,000
SAB203V/71001 / Natural Violet Sapphire / 2.13 Carat

SAB203V/71001Natural Violet Sapphire
2.13 Carat
USD$4,200
SAB003V/71000 / Natural Violet Sapphire / 1.47 Carat

SAB003V/71000Natural Violet Sapphire
1.47 Carat
USD$3,000
SAS006S/71756 / Natural Star Sapphire / 2.90 Carat

SAS006S/71756Natural Star Sapphire
2.90 Carat
USD$5,850
SAS005S/70998 / Natural Star Sapphire / 3.10 Carat

SAS005S/70998Natural Star Sapphire
3.10 Carat
USD$6,250
 SAS001S/46418 / Natural Star Sapphire / 2.59 Carat

SAS001S/46418Natural Star Sapphire
2.59 Carat
USD$6,530